[Recenzja] Małgorzata Saramonowicz - Xięgi Nefasa

18:23

W dzi­siej­szych cza­sach czę­ściej mówi się o sta­ro­żyt­nym Rzy­mie, Gre­cji czy o Ger­ma­nach.
Wszy­scy zachwy­cają się ludami arab­skimi, Ger­mań­skim, jed­nak więk­szość zapo­mina o sło­wia­nach, skąd my, Polacy, się wywo­dzimy. Mamy piękną histo­rię, o któ­rej nikt dotąd nie pisał. Jed­nak zja­wiła się kobieta – Mał­go­rzata Sara­mo­no­wicz – która napi­sała powieść w tym świe­cie i z tymi wła­śnie ludźmi, jak jej to wyszło? Zapra­szam do prze­czy­ta­nia recen­zji.
Pod­czas zaka­za­nego rytu­ału w sekret­nej świą­tyni boga o trzech obli­czach losy trojga dzieci zostają ze sobą sple­cione na zawsze. Jed­nego dnia się naro­dzą i jed­nego dnia będą musiały umrzeć. Wśród nich jest poto­mek Bole­sława zwa­nego Krzy­wo­ustym.

XII wiek, Pol­ska. Gor­liwi wyznawcy Kościoła z krzy­żem na piersi i lita­nią na ustach tępią wiarę w sta­rych bogów. Kraj stoi na skraju prze­pa­ści. Jeśli Bole­sław nie doczeka się syna, straci tron. Jego tajem­ni­czy kro­ni­karz Nefas jest świa­dom zagro­że­nia. Zwraca się do mrocz­nych kapła­nów Try­gława, pro­sząc, by odmie­nili Prze­zna­cze­nie. Wkrótce prze­kona się, co uczy­nił…

Autorka w swo­jej książce otwiera oczy czy­tel­ni­kowi poka­zuje bowiem śre­dnio­wie­cze od strony reli­gij­nej. W szkol­nych pod­ręcz­ni­kach, mówi nam się, że chrze­ści­jań­stwo przy­ję­li­śmy w 966 roku a następ­nie cały kraj był rajem chrze­ści­jań­ski. Tak nie było, co spraw­nie uka­zuje autorka. Zagłę­bia się w szcze­góły.

Powieść jest bar­dzo mroczna, czy­ta­jąc ją będziemy czuć dresz­cze na ple­cach, strach, a każdy odgłos będzie podej­rzany. Pisarka spraw­nie i dokład­nie opi­suje realia histo­ryczne, dzięki nasza wyobraź­nia ukaże nam brudny śre­dnio­wieczny kraj – jakim była Pol­ska w XII wieku. W powie­ści prze­czy­tamy o: rytu­ałach pogań­skich, życiu ludzi w Pol­sce, a także o walce Bole­sława z bra­tem.

Naj­więk­szą wadą powie­ścisą posta­cie – z boha­te­rami ciężko jest nam się zżyć i raczej nie zatę­sk­nimy za nimi po zakoń­cze­niu lek­tury.

ebook dostępny na
Cała akcja powie­ści, jest wartka i szybka – wszystko układa się w spójną i logiczną całość. Powieść czyta się bar­dzo szybko (pole­cam czy­tać przy świe­cach, doda to nie­sa­mo­wi­tego kli­matu). Pani Sara­mo­no­wicz udo­wod­niła, że ze śre­dnio­wie­cza można wykrze­sać "coś wię­cej” i napi­sać świetną powieść

Pod­su­mo­wu­jąc
Xięgi Nefasa to jedna z naj­lep­szych powie­ści dzie­ją­cych się w okre­sie śre­dnio­wie­cza. Mimo, że powieść ma wady, to kli­mat wszystko uzu­peł­nia. Książkę tę pole­cam nie tylko miło­śni­kom histo­rii, ale także fanom wszyst­kich gatun­ków lite­rac­kich, powieść – tak jak pisa­łem wcze­śniej – otwiera oczy, mimo, że jest fabu­la­ry­zo­wana.

Moja ocena to 7/10

You Might Also Like

4 komentarze

 1. super wpis :)

  http://fashionbypauluu.blogspot.co.uk/2016/02/walentynki.html?m=0

  OdpowiedzUsuń
 2. Super wpis! Genialny blog! Powodzenia!
  daffash.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 3. Z twojej recenzji wynika, że książka jest ciekawa. Mroczna w sam raz dla mnie :)
  pineapplealexxx.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 4. Z twojej recenzji wynika, że książka jest ciekawa. Mroczna w sam raz dla mnie :)
  pineapplealexxx.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/Książki-na-Wieczór-409462195925797/

Flickr Images

Subscribe