Artykuły

Dlaczego dobrzy pisarze piszą słabe książki?
Czy zastanawiałeś się czasem dlaczego pisarz - którego powieści czytasz z zapartym tchem, czekasz na kolejne tomy - nagle wydaje totalny gniot ? Dlaczego nawet najlepsi pisarze wydają powieści, które nie powinny ujrzeć światła dziennego ? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym artykule.
...
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ludzie nie czytają książek ? Jeśli jesteś osobą kochającą książki, ten fakt jest dla ciebie dziwny. Co powoduje to, że ludzie coraz czytają mniej książek ? Omijając w ten sposób piękny świat wyobraźni, na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym artykule, zapraszam do przeczytania.
...
Lek­tury szkolne są zmorą każ­dego ucznia - poczynając od pierwszej kla­sy szkoły pod­sta­wo­wej, koń­cząc na 3 liceu­m/4 tech­ni­kum. Pol­ski sys­tem edu­ka­cji który i tak jest słaby oraz ma potężne luki (o czym dalej) nisz­czy w dziecku chęć czy­ta­nia, dając mu wła­śnie książki nie przy­sto­so­wane do wieku. 
...
Jak zacząć przygodę z czytelnictwem?
Czy­ta­nie to naj­pięk­niej­sza rzecz na świe­cie, jed­nak coraz mniej osób czyta. Wielu ludzi coraz czę­ściej zasta­na­wia się, jak roz­po­cząć przy­godę z czy­tel­nic­twem? Na to pyta­nie odpo­wiem w tym arty­kule, który jest prze­zna­czony do wszyst­kich - zarówno książ­ko­ho­li­ków oraz tych, któ­rzy zasta­na­wiają się, jak roz­po­cząć przy­godę z książką.
Ostat­nimi czasy coraz czę­ściej mija­jąc półki w księ­garni możemy zauwa­żyć, że leży na nich wię­cej kry­mi­na­łów. Książki z tego gatunku - coraz szyb­ciej i pew­niej opa­no­wują Pol­ski rynek. Jed­nak co spra­wia, że Polacy tak chęt­nie zaczy­tują się w kry­mi­na­łach? Na to pyta­nie posta­ram się odpo­wie­dzieć w tym arty­kule, zapra­szam do prze­czy­ta­nia

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/Książki-na-Wieczór-409462195925797/

Flickr Images

Subscribe