[Recenzja] Marcin Strzyżewski - Transmisja

11:32

Lite­ra­tura posta­po­ka­lip­tyczna bije ostat­nio rekordy popu­lar­no­ści, jed­nak więk­szość ksią­żek opi­suje takie mia­sta jak; Moskwa, Peters­burg, zapo­mi­na­jąc o Ame­ryce Połu­dnio­wej, tego tematu pod­jął się Mar­cin Strzy­żew­ski, jak mu to wyszlo? Zapra­szam do prze­czy­ta­nia recen­zji

Na Stany Zjed­no­czone Ame­ryki Pół­noc­nej spa­dły dzie­siątki poci­sków z gło­wi­cami ato­mo­wymi. Wszyst­kie metro­po­lie zamie­niły się w oce­any gru­zów, a na ruinach cywi­li­za­cji zaczęło wyra­stać nowe, dzi­kie i bez­względne poko­le­nie ludzi. Na teren Strefy Zaka­za­nej Ame­ryki Pół­noc­nej, 70 lat po woj­nie ato­mo­wej, przy­bywa Timur Deni­kin, repor­ter por­talu inter­ne­to­wego, opi­su­jący miesz­kań­com nie­do­tknię­tej zagładą Azji i Europy życie za oce­anem. Droga, którą ma do prze­by­cia, pro­wa­dzi z Van­co­uver do San Fran­ci­sco. Nie wszystko jed­nak roze­gra się zgod­nie z pla­nem.
Co odkryje Timur pod­czas swo­jej podróży? Czego cywi­li­zo­wane rządy nie mówią oby­wa­te­lom o Stre­fie? Jakie miej­sce dla Timura prze­zna­czyły one w swo­jej wiel­kiej grze?

Rozwój lite­ra­tury posta­po­ka­lip­tycz­nej nastą­pił po wyda­niu powie­ści Metro 2033 autor­stwa Glu­kho­vsky’ego. Powie­ści, które oka­zy­wały się po tam­tym okre­sie, były bar­dzo podobne do tej powie­ści, nie­za­leż­nie od tego czy nale­żały do Uni­wer­sum Metro czy też nie. Się­ga­jąc po Trans­mi­sję spo­dzie­wa­łem się Ame­ry­kań­skiej wer­sji książki Metro 2033. Moje zało­że­nie było bar­dzo błędne, i juz po prze­czy­ta­niu pierw­szych 100 stro­nach się o tym prze­ko­na­łem.

Strzy­żew­ski stwo­rzył wła­sny mocny posta­po­ka­lip­tyczny świat, który kon­ku­ro­wać może tylko z świa­tem wykre­owa­nym przez Glu­kho­vsky’ego. Zarówno frak­cje jak i wszyst­kie roz­l­gełe tereny są bar­dzo dobrze opi­sane. Wszystko spina się w logiczną całość, a powieść nie ma nie docią­gnięć. Pisarz bar­dzo mądrze pod­szedł do "roz­po­czę­cia wojny”. Nie opi­sał spek­ta­ku­lar­nych bitw. Tylko napi­sał pro­stą histo­rię, która wyja­śnia czy­tel­ni­kowi wszystko to co pewi­nien wie­dzieć – czyli jak doszło do wojny, w któ­rej użyto gło­wic.

Autor bar­dzo spryt­nie prze­myca swoje prze­my­śle­nia na temat pro­pa­gandy jakie ser­wują nam media. Opisy świata – oraz poka­za­nie zakłą­ma­nej rze­czy­wi­sto­ści, tylko dodają książce uroku.

Podej­ście do swiata oraz samej posta­po­ka­lipsy są naj­więk­szym plu­sem tej książki. Autor z jed­nej strony poka­zuje gwał­towny roz­wój cywi­la­zji, a z dru­giej upa­dek ludz­ko­ści oraz post­nu­kle­arne pusty­nie dzięki temu ta książka będzie gratką dla fanów Fal­lo­uta oraz wszyst­kich fanów gier posta­po­ka­lip­tycz­nych.

Każdy boha­ter jest genial­nie wykre­owany; czuć, że autor opi­suje praw­dzi­wych ludzi, a nie posta­cie, które posłusz­nie wyko­nują to, co im się każe. Wszy­scy mają swoje: prze­my­śle­nia, tajem­nice, które autor wyja­wia powoli, by czy­tel­nik mógł się tym wszyst­kim nacie­szyć: poglądy, opi­nie, wyjąt­kowo spe­cy­ficzny cha­rak­ter.
za zaufanie, dziękuję akcji Polacy nie gęsi, swoich autorów mają
Wyprawa, która zaczęła się tak nie­win­nie i mała­być krótki repor­ta­żem, zmieni się w długą drogę przez pie­kło. Pisarz ser­wuje nam dłu­gie opisy znisz­czo­nego świata, które dodają uroku.

Pod­su­mo­wu­jąc
Powieść ta to swietne postapo, które ucie­szy zarówno tych któ­rzy są wete­ra­nami tej lite­ra­tury, jak i tych, któ­rzy dopiero zacznają z nią przy­godę. W powie­ści znaj­dziemy bar­dzo dużo smacz­ków, które ucie­szą fanów; Metra, Fal­lo­uta, serialu Zagu­bieni.

Moja ocena to 10/10You Might Also Like

8 komentarze

 1. bardzo mnie zaciekawila ksiazka :)
  i świetna recenzja. czekam na nastepna ! :)

  OdpowiedzUsuń
 2. serial Zagubieni oglądałam, ale tej ksiazki nie widziałam.. Ja uwielbiam czytać ksiązki z lekkim dreszczykiem, ale chętnie będę wpadać na Twojego bloga:)
  www.fflare.blogspot.com <- nowy post, zapraszam.

  OdpowiedzUsuń
 3. Super post. :-) Wspaniała recenzja, bardzo zainteresowała mnie ta książka. :-)

  http://www.fitnesswomen.pl

  OdpowiedzUsuń
 4. Super recenzja :) bardzo ciekawy blog :)
  zajrzyj do mnie jesli znajdziesz czas :) http://xvcly.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 5. Kupiłeś mnie stwierdzeniem, że będzie to "gratka dla fanów Fallouta", zdecydowanie muszę się zainteresować tą powieścią :) Świetna recenzja!

  Pozdrawiam,
  o-ksiazkach-inaczej.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 6. Zupełnie nie moja tematyka, ale widzę, że jest to dość tajemnicza książka :)

  Nowy post, zapraszam!
  Zaobserwuj jeśli ci się spodoba! ;)
  MÓJ BLOG-KLIIK

  OdpowiedzUsuń
 7. Świetnie napisana recenzja. Bardzo zaciekawiła mnie ta książka, więc chętnie po nią sięgnę.
  Pozdrawiam!
  duusiaa.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/Książki-na-Wieczór-409462195925797/

Flickr Images

Subscribe