[Recenzja] Philip Houston, Don Tennant, Susan Carnicero, Michael Floyd - Anatomia Kłamstwa

21:10

Kłam­stwo jest rze­czą, która towa­rzy­szy czło­wie­kowi od kiedy ten nauczył się mówić. Ludzie mata­cząc sta­rali się coś ugrać czy to ukryć jedynkę ze spraw­dzianu czy cho­ciażby unik­nąć jedynki z pracy domo­wej twier­dząc, że ową pracę zjadł nam pies. Jed­nak słowa to tylko wierz­cho­łek góry lodo­wej, a ludzie od lat zasta­na­wiają się jak wykryć kłam­stwo, jed­nak poja­wili się ludzie - agenci CIA, któ­rzy w swo­jej książce posta­no­wili opi­sać Ana­to­mię kłam­stwa, jak im to wyszło? Zapra­szam do prze­czy­ta­nia recen­zji.

Kłam­stwo można wykryć. Zaw­sze. Nie wie­rzysz? Wyobraź sobie, jak wyglą­da­łoby Twoje życie, gdy­byś zawsze ze stu­pro­cen­tową pew­no­ścią mógł stwier­dzić, że wła­śnie ktoś Cię okła­muje. Nie­ważne czy to Twój poten­cjalny pra­cow­nik, dziecko wra­ca­jące ze szkoły, ubez­pie­czy­ciel pro­po­nu­jący nie­za­wodną polisę, czy sprze­dawca w skle­pie - zdol­ność do wykry­cia kłam­stwa przy­daje się zawsze i wszę­dzie.

Co by było, gdyby naj­więksi eks­perci psy­cho­lo­gii oraz bie­gli prze­słu­chu­jący zebrali sie by opi­sać swoje doświad­cze­nia? Pow­sta­łaby ta książka - ana­to­mia kłam­stwa.

Auto­rzy roz­po­czy­nają krót­kim wstę­pem, w któ­rym dowia­du­jemy się, czego możemy spo­dzie­wać się po książce. Następ­nie czy­tel­nik czyta histo­rię na fak­tach - prze­słu­cha­nie jed­nego z infor­ma­to­rów CIA. Agenci zaczy­nają wyja­śniać na co zwró­cić uwagę pod­czas roz­mowy, jakie odpo­wie­dzi suge­rują kłam­stwo oraz, co naj­waż­niej­sze, jak ono jest zbu­do­wane. Zwy­kły czło­wiek roz­ma­wia­jąc z drugą osobą albo patrzy jej w oczy albo w ogóle nie patrzy. Jed­nak sama struk­tura kłam­stwa, jest dużo bar­dziej zło­żona i skom­pli­ko­wana, co spraw­nie auto­rzy uka­zują.

Gdy nauczymy się roz­po­zna­wać drobne kłam­stewka oraz, z grub­sza” poznamy ana­to­mię tego zja­wi­ska, zosta­jemy skie­ro­wani na wyż­szy poziom i dosta­jemy wykład o zdra­dzie, plot­kach i oszczer­stwie. Auto­rzy bez skru­pu­łów i więk­szych ogródek piszę wprost jak jest, jed­nak sto­su­jąc przy tym język, który zro­zu­mie każdy - są nas w sta­nie bar­dzo wiele nauczyć.

Po prze­czy­ta­niu tej książki zmie­niło się moje życie. Nau­czy­łem się roz­po­zna­wać kłam­stwo oraz pozna­łem psy­cho­lo­gię czło­wieka. Jed­nak ważne pamię­tać o jed­nym, książka jest porad­ni­kie­m/in­struk­cją i po jej prze­czy­ta­niu nie będzie­cie nieomylni, ponie­waż to wymaga sta­łego tre­ningu pod okiem eks­perta.

Coś co mnie raziło w tej książce to to, że auto­rzy wie­dzieli o czym chcą pisać, a pisali tak, jakby nie mogli - co z oczy­wi­stych przy­czyn jest wia­dome, jed­nak do nie­któ­rych spraw mogli podejść ina­czej, dzięki czemu byłoby to bardziej zro­zu­miałe.

Jed­nak mimo tego co pisa­łem w powyż­szym aka­pi­cie, pla­styczne i bar­dzo dobre opisy zacho­wać ludz­kich pozwa­lają czy­tel­ni­kowi mocno wczuć się w książkę i bar­dziej zain­te­re­so­wać się samym kłam­stwem.

Auto­rzy dają czy­tel­ni­kowi różne roz­mowy, które mają prze­te­sto­wać wie­dzę, którą zdo­był w książce. Gdy ukoń­czymy test, na dru­giej stro­nie znaj­dziemy szcze­gó­łowe wyja­śnie­nie, dla­czego stało się tak nie ina­czej i w któ­rym momen­cie osoba zaczęła kła­mać.

Książka ta, to nie tylko ana­to­mia kłam­stwa, to rów­nież prze­wod­nik po rela­cjach mię­dzy ludz­kich, pozwala odkryć; zdradę, nie­lo­jal­ność, oszczer­stwo oraz plotki. Dodat­kiem i smacz­kiem książki jest to, że możemy z niej się dowie­dzieć sporo o dzia­ła­niach CIA.

Ana­to­mia kłam­stwa to świetny porad­nik oraz instruk­taż jak roz­po­znać książkę, ważne jed­nak by swo­jej wie­dzy nie opie­rać tylko i wyłącz­nie na tej książce

Moja ocena to 7,5/10

You Might Also Like

3 komentarze

 1. Recenzja bardzo porządna, przyznam szczerze,że książki nie czytałam ale jeśli dostaną ją to na pewno to zmienie. Tylko mam prośbe, nie rób takich dużych przerw między tekstem,to odrobine zniechęca ale najważniejsza jest treść,nie wygląd prawda? Tak trzymaj,miłego dnia

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo fajnie napisana recenzja, będę wpadać tu częściej :)
  obserwuję http://magda-ola.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo rzetelna recenzja. Muszę przyznać, że nigdy wcześniej nie spotkałam się z taką książką jak ta, ale gdy napotkam ją w księgarni, to skuszę się na jej zakup. :)
  Pozdrawiam
  http://ksiazkiwidzianeoczaminatalii.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/Książki-na-Wieczór-409462195925797/

Flickr Images

Subscribe