[Recenzja] Ken Liu - Królowie Dary

21:40


Fan­tasy to jeden z naj­lep­szych gatun­ków powie­ści, zapra­szam Cię do prze­czy­ta­nia krót­kiej recen­zji moc­nej książki, którą zapa­mię­tasz na bar­dzo długo

Cwany i cza­ru­jący hulaka Kuni Garu oraz sta­now­czy i nie­ustra­szony Mata Zyndu zdają się zupeł­nymi prze­ci­wień­stwami. Mimo to, gdy nie­za­leż­nie od sie­bie wystę­pują prze­ciwko cesa­rzowi, szybko zawią­zuje się mię­dzy nimi przy­jaźń. Łączy ich upór w dąże­niu do celu i walka ze wspól­nym wro­giem. Po oba­le­niu wła­dzy ich drogi roz­cho­dzą się w dra­ma­tycz­nych oko­licz­no­ściach. Dzielą ich wizje co do kie­runku, w któ­rym powi­nien zmie­rzać świat, oraz… poję­cie spra­wie­dli­wo­ści.

Książka ta to fan­ta­styka naj­wyż­szego sortu, która wymaga od czy­tel­nika sku­pie­nia i uwagi, momen­tami możemy się gu i cza­sami będziemy musieli dany frag­ment prze­czy­tać dwa trzy razy, ale naprawdę warto. Powieść odwdzię­czy się nie­sa­mo­witą przy­godą oraz fil­mem, który zoba­czymy w swo­jej wyobraźni.

Ken Liu w mistrzow­ski spo­sób opi­suje ota­cza­jący nas i głów­nych boha­te­rów świat. Przy odro­bi­nie wysiłku i pusz­cze­niu w tle odgło­sów natury jeste­śmy w sta­nie wszystko poczuć i zoba­czyć oczami wybraźni. Kra­iny, które prze­mie­rzają nasi boha­te­ro­wie nie są mono­tonne i to jest ogrom­nym plu­sem tej książki, ponie­waż w więk­szo­ści powieści tego gatunku mamy wra­że­nie, że to wszystko już kie­dyś widzieliśmy - Ken Liu na to nie pozwala. Podob­nie jak Geogre R. R. Mar­tin two­rzy nowy wymiar fan­tasy.

Boha­te­ro­wie książki są barwni, wyra­zi­ści - stwo­rzeni z krwi i kości, każdy z nich ma swoje wła­sne prze­my­śle­nia opi­nie wady i zalety. Myślę, że gdyby nie powstała ta książka, boha­te­ro­wie i tak żyli by we wła­snym świe­cie.

Akcja jest wartka i dyna­miczna, autorka ser­wuje nam świetne opisy, bez zbęd­nych szcze­gó­łów, które nie­po­trzeb­nie prze­dłu­żają książkę. Wszystko to two­rzy świetną mie­szankę, którą trzeba prze­czy­tać.

Dodat­kowo warto tę książkę pochwa­lić za wyko­na­nie - tutaj wydaw­nic­two nie zaosz­czę­dziło i daje czy­tel­ni­kowi mocną wytrzy­małą książkę, z dobrze wykonaną mapą świata.

Kró­lo­wie Dary to gratka dla fanów fan­ta­sty, którą każdy fan musi prze­czy­tać.

Ocena to 9/10

Dla­czego 9 a nie 10 gwiaz­dek? Ponie­waż wiem, że powstaje nastepny tom, a nie chce by mi się skala skoń­czyła

You Might Also Like

0 komentarze

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/Książki-na-Wieczór-409462195925797/

Flickr Images

Subscribe