[Recenzja] Piotr Zychowicz - Żydzi

22:51

Izrael - czy jest bar­dziej kon­tro­wer­syjny naród? Zaw­sze gdy mówimy o Żydach mamy albo na myśli bogate osoby ze spe­cy­ficz­nym cha­rak­te­rem albo holo­caust. O ile media i ludzie patrzą na wszystko jed­no­stron­nie tak zawsze czy­tamy o bied­nym poszko­do­wa­nych ludziach - Żydach - któ­rzy zawsze byli w porządku wobec świata. Jed­nak za ten temat i zgłę­bia­nie narodu żydow­skiego zabral się jeden z najbar­dziej kon­tro­wer­syjnych Pol­skich pisa­rzy - Piotr Zycho­wicz - jak mu to wszyło, zapra­szam do prze­czy­ta­nia krót­kiej recen­zji.
Przy­znam szcze­rze, że gdy czy­ta­łem tę książkę z kratki na kartkę dozna­wa­łem coraz więk­szego szoku. Żyjemy w cza­sach, w któ­rych domi­nuje prze­ogromna popraw­ność poli­tyczna, gdzie fakty nie­wy­godne spy­cha się od razu w kąt zamy­ka­jąc usta oso­bom, które chcą coś szcze­rze powie­dzieć. Tutaj ogromny plus dla wydaw­nic­twa Rebis za to, że nie bali się wydać tej książki.
Piotr Zycho­wicz wyciąga fakty zata­jane i nie­wy­godne: pisze o woj­sku, pie­nią­dzach, żydow­skim cha­rak­te­rze i podej­ściu do życie - nie zapo­mina rów­nież o dru­giej woj­nie i Holo­kau­ście, który wielu oso­bom koja­rzy się wła­śnie z naro­dem Żydow­skim. Jed­nak pisarz robi to w tak umie­jętny spo­sób, Wszystko oparte jest na fak­tach,wywia­dach z żydami oraz obserwacjami pisarza. Autor dość kry­tycz­nie patrzy na oma­wiany przez sie­bie temat i tu można zauwa­żyć brak obiek­ty­wi­zmu, czy jest to dobre? Myślę, że tak, ponie­waż po porów­na­niu tego co ser­wują nam media oraz tego co ser­wuje nam Zycho­wicz mamy realny obraz na sytu­ację.
Wra­ca­jąc do wywia­dów: Zycho­wicz roz­ma­wia z żydow­skimi pro­fe­so­rami, któ­rzy otwar­cie mówią prawdę o swoim nar­odzie. Pisze rze­czy nie­wy­godne, które czy­tel­ni­kowi otwie­rają oczy. Nie­wiele jest takich ksią­żek, ale tej bra­ko­wało na pol­skim rynku.
Gdy skoń­czy­łem tę książkę, zaczą­łem ina­czej patrzeć na Naród Żydow­ski, a przede wszyst­kim na łatkę, Pol­skiego Anty­se­mity, którą nam opinia zagraniczna przykleja. Powieść otwiera oczy i zmu­sza czy­tel­nika do posze­rza­nia wie­dzy, czy­ta­nia o tym naro­dzie.
Książki tego typu nie­zwy­kle ciężko się oce­nia, mię­dzy innymi dla­tego, że w więk­szo­ści zależy to od naszych poglą­dów.
Moja ocena to 8/10

You Might Also Like

3 komentarze

  1. Dobra lektura na wakacyjne popołudnia :) Tylko nie wiem gdzie mogę ja nabyć najtaniej :( Może widziałeś gdzieś taniej niż tutaj http://aros.pl/ksiazka/zydzi ? Bo u mnie kiepsko z funduszami :(

    OdpowiedzUsuń

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/Książki-na-Wieczór-409462195925797/

Flickr Images

Subscribe