[Artykuł] Dlaczego Polacy chętnie sięgają po kryminały ?

21:08

Ostat­nimi czasy coraz czę­ściej mija­jąc półki w księ­garni możemy zauwa­żyć, że leży na nich wię­cej kry­mi­na­łów. Książki z tego gatunku - coraz szyb­ciej i pew­niej opa­no­wują Pol­ski rynek. Jed­nak co spra­wia, że Polacy tak chęt­nie zaczy­tują się w kry­mi­na­łach? Na to pyta­nie posta­ram się odpo­wie­dzieć w tym arty­kule, zapra­szam do prze­czy­ta­nia

Pierw­szy argu­ment - zara­zem naj­bar­dziej kon­tro­wer­syjny i praw­dziwy (moim zda­niem)… Men­tal­ność Narodu Posl­kiego jaka jest, to każdy wie. Polak wycho­dząc z domu, nie widzi pięk­nego sło­necz­nego osie­dla, gdzie jeż­dżą mer­ce­desy a ludzie są kul­tu­ralni i uśmiech­nięci, dzieci pusz­czają latawce, a prze­miły sąsiad mówi, dzień dobry” popi­ja­jąc lemo­niadę. Prze­ciętny Polak idąc do pracy myśli, czy star­czy mu do pierw­szego”,, ile rząd jesz­cze ukrad­nie” czy cho­ciażby, "ile zostało mu rat do spła­ce­nia kre­dytu”. Dodat­kowo wszystko uprzy­krza prze­siąk­nięte sta­rym sys­te­mem spo­łe­czeń­stwo, wiem, że mie­sza­nie w to poli­tyki nie jest dobre, ale muszę o tym wspo­mnieć. Stary sys­tem nie został roz­li­czony, ponadto nasz naród jest czę­sto dzie­lony na dwa obozy, a wszę­dzie panuje zawiść i myśl­ne­nie, jak komuś wbić szpilę”… Kry­mi­nały dostar­czają wła­śnie tego, poka­zują ciemny brudny i smutny świat, taki jaki nas ota­cza.

Drugą rze­czą, jaka towa­rzy­szy kry­mi­na­łom, jest zastrzyk adre­aliny który nie pozwoli czy­tel­ni­kowi zasnąć… Główny boha­ter - naj­czę­ściej Komi­sarz albo Pro­ku­ra­tor, goniąc za prze­stępcą tra­fia na różne tropy, odwie­dza miej­sca o któ­rych ist­nie­niu nie miał poję­cia. Dodat­kowo temu wszyst­kiemu towa­rzy­szy groza i strach. Dobrzy pisa­rze kry­mi­na­łów są przede wszyst­kim świet­nymi psy­cho­lo­gami, akcję ser­wują nam por­cjami, potra­fią zasko­czyć czy­tel­nika w naj­mniej spo­dzie­wa­nym momen­cie. Czło­wiek, jest istotą, która uwiel­bia strach - kry­mi­nały dostar­czają mu go w nadmia­rze.

Trze­cim argu­mentem, który jest rów­nie ważny co pozo­stałe fakty, jest to, że powstają coraz lep­sze kry­mi­nały…

Rozwój cywi­li­za­cji, to roz­wój kry­mi­na­li­styki, roz­wój kry­mi­na­li­styki a to daje pisa­rzom nowe pole do popisu. Co kie­dyś wyda­wało się banal­nymi zbrod­niami, dziś pisa­rze mogą napi­sać nie­zwy­kle roz­bu­do­waną powieść, która nie tylko opiera się na moty­wie, pan x zabił pana y,”. Dziś pisa­rze mogą napi­sać o hake­rach, bio­lo­gach któ­rzy mody­fi­kują GMO by zabić spo­łe­czeń­stwo czy cho­ciażby o cyberprze­stę­czo­ści.

Dodat­kowo na naszym rynku poja­wiły się Pol­skie nazwi­ska; Puzyń­ska, Mróz, Miło­szew­ski. Któ­rzy zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wali pol­skie kry­mi­nały, wpro­wa­dza­jąc na rynek cha­ry­zma­tyczne posta­cie, skom­pli­ko­wane zbrod­nie oraz cie­ka­wych mor­der­ców,

Ostat­nią rze­czą, jest odcho­dze­nie od kla­syki.

Odkąd na świe­cie poja­wiły się książki, powstały rów­nież kry­mi­nały, które cie­szyły się ogromną popu­lar­no­ścią, także w Pol­sce, którą zdo­mi­no­wały powie­ści Aga­thy Chri­sty. Się­ga­jąc po nowe kry­mi­nały, pozna­jemy nowe świetne histo­rie, które opi­sują współ­cze­sny świat, a nie to co się działo 50 lat temu.

Tymi krót­kimi argu­mentami, odpo­wie­dzia­łem na pyta­nie, dla­czego Polacy tak chęt­nie się­gają po kry­mi­nały”. A Wy dla­czego czy­ta­cie kry­mi­nały? Podziel­cie się tym w komen­ta­rzu, zapra­szam do dys­ku­sji

You Might Also Like

3 komentarze

 1. Naprawdę bardzo ciekawy artykuł, sama planuje wziąć się za czytanie kryminałów.
  Pozdrawiam

  http://zaczytana-ita.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 2. Przyznam, że jak na razie ograniczyłam się do Camilli Läckberg i jej dzieł, gdyż jestem ogromną fanką fantazy. :D Ostatnio mam również słabość do książek młodzieżowych, taki kaprys...
  Ale nazwisko Mróz nie jest mi obce, "Parabellum" już czeka :D
  Świetny styl, obserwuję i zostaję na dłużej!
  Pozdrawiam http://zagubieni-w-ksiazkach.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Polecam przeczytać ,,Ekspozycję", zakochasz się w Wiktorze Forście

   Usuń

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/Książki-na-Wieczór-409462195925797/

Flickr Images

Subscribe