[Recenzja] Remigiusz Mróz - Przewieszenie

19:07

Ekspo­zy­cja Remi­giusza Mroza zosta­wiła po sobie ogrom­nego kaca książ­ko­wego, wszy­scy fani For­sta prze­ży­wali swego rodzaju żałobę. Na kon­ty­nu­acje cze­kały tysiące fanów z całej Pol­ski, a sam Forst stał się jedną z naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych Pol­skich postaci książ­ko­wych, jed­nak jak wyszła kon­ty­nu­acja losów Komi­sa­rza? Tego dowie­cie się Pań­stwo w tej recen­zji, zapra­szam do prze­czy­ta­nia.

Podha­lem wstrząsa seria wypad­ków w górach. Począt­kowo czarna passa wydaje się jedy­nie cią­giem pecho­wych zda­rzeń, jed­nak śled­czy osta­tecz­nie odkry­wają zwią­zek mię­dzy ofia­rami. Każe on sądzić, że ktoś mor­duje tury­stów na szla­kach.
Docho­dze­nie pro­wa­dzi komi­sarz Forst. Szybko zdaje sobie sprawę z tego, że zabój­stwa powią­zane są ze sprawą, nad którą pra­co­wał z Olgą Szreb­ską. Zaczyna tro­pić mor­dercę, zbie­ra­jąc okru­chy infor­ma­cji, które ten zdaje się z pre­me­dy­ta­cją zosta­wiać.
Kiedy zbliża się do roz­wią­za­nia sprawy, doga­niają go upiory z prze­szło­ści. Wik­tor Forst będzie musiał sta­wić czoła nie tylko czło­wie­kowi, któ­rego ściga, ale także ludziom goto­wym zro­bić wszystko, by go pogrą­żyć.

Remi­giusz Mróz, roz­po­czyna swoją powieść wstrzą­sa­ją­cym wyda­rze­niem - wyda­rze­niem, które zmo­ty­wuje nie tylko For­sta, ale takze samego czy­tel­nika. Dodat­kowo - Mróz zaczyna Prze­wie­sze­nie chwilę po wyda­rze­niach z Ekspo­zy­cji - co jest ogrom­nym plu­sem dla książki.

Pisarz gra z czy­tel­nikiem w karty, pod­pusz­cza go, mruga do niego okiem, zbywa i spra­wia by ten poczuł się pewny - gra ta nie tylko doty­czy czy­ta­ją­cego, ale także Wik­tora For­sta. Gdy już poczu­jemy się pew­nie roz­luź­nimy się - Mróz wyciąga asa z rękawu i poka­zuje, że on tu jest mistrzem. Bar­dzo czę­sto zasta­na­wia­łem sie, skąd pisarz czer­pie pomy­sły, po dłu­gim namy­śle dosze­dłem do wnio­sku, że Forst to nikt inny jak Hole - tylko w o wiele lep­szym (bo Pol­skim) wyda­niu.

Powieść czy­ta­lem pod­czas pobytu w Tatrach, idąc szla­kiem, któ­rym kie­ruje się mor­derca z powie­ści towa­rzy­szył mi strach i nie pokój, każdy tury­sta był podej­rzany. Momen­tami zatrzy­my­wa­łem sie, by prze­czy­tać frag­ment powie­ści, który aku­rat dział sie w tym miej­scu - dodat­kowy zastrzyk adre­na­liny był gwa­ran­to­wany. Mróz spraw­nie odzia­ło­wuje na emo­cje, wszystko to - czego doświad­cza główny boha­ter, w pew­nym sen­sie doświad­cza tego czy­tel­nik - to jest wła­śnie kunszt Mroza. Pisarz ma dopiero 29 lat, a pisze lepiej niż nie jeden zawo­do­wiec.

Jeśli cho­dzi o Wik­tora For­sta, to postać ta bar­dzo się zmie­niła. Pod maską typo­wego maczo, skrywa się wraż­liwy i kocha­jący łobuz, któ­rego poko­chały wszyst­kie kobiety. Pisarz stwo­rzył świetną postać, która prze­żyła wiele i chce w końcu dokoń­czyć sprawę, by uło­żyć sobie życie. Jed­nak demony z prze­szło­ści oraz kolejny as w rękach Mroza nie pozwolą odpo­cząć For­stowi ani na chwilę. Co cie­kawe, im wię­cej cier­pie­nia i stra­chu prze­żywa główny boha­ter, tym bar­dziej czy­tel­nik wciąga się w powieść.

Książka bar­dzo dobrze uka­zuje dzia­ła­nie Pol­skiego wymiaru prawa i spra­wie­dli­wo­ści, nie liczy się dobro sprawy, ale inte­resy wła­dzy. Intrygi poli­tyczne, szan­taże, korup­cja, zakła­mane media - wszystko to w powie­ści jest na porządku dzien­nym.

Zakoń­cze­nie powie­ści wpra­wia czy­tel­nika w osłu­pie­nie, cze­kam na Tra­wers z wielką nie­cier­pli­wo­ścią.

Mróz to mistrz Pol­skiej lite­ra­tury kry­mi­nal­nej, co tu wię­cej pisać…arcy­dzieło 10/10

You Might Also Like

5 komentarze

 1. Zakończenia takie jak to w "Ekspozycji" i "Przewieszeniu" powinno być zabronione! :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Co do Przewieszenia to się zgodzę, ale niestety nic sie nie zrobi, pozostaje czekać na Trawers :)

   Usuń
 2. Wstyd wstyd ale nie czytałam jeszcze nic tego autora :) Jednak mam ambitne plany zacząć właśnie od tej serii.
  Justyna z livingbooksx.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 4. Mam zamiar niedługo zacząć przygodę z panem Mrozem:) ale zdecydowanie zacznę od "Parabellum", a potem może sięgnę po tę pozycję:)
  http://przewodnik-czytelniczy.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/Książki-na-Wieczór-409462195925797/

Flickr Images

Subscribe