[Recenzja] Jakub Ćwiek - Chłopcy, część 4 - Największa z przygód

21:20

Serię Chłopców pokochali niemal wszyscy - zarówno młodsi jak i dorośli śledzili ich losy. Jednak wszystko co dobre się szybko kończy i w końcu nadszedł czas by się pożegnać, jak Ćwiekowi wyszło pożegnanie ? Zapraszam do przeczytania recenzji.

Recenzja krótka, bez spoilerów, napisana dla tych, którzy mogą mieć pierwszą styczność z chłopcami.

Epicki finał bestsellerowej serii Chłopcy!
Po traumatycznych wydarzeniach z części trzeciej Cień i Piotruś wreszcie stawiają na swoim – oto w realnym świecie trwa wielka, nieprzerwana zabawa. Sporą rolę w ich planie mają odegrać Chłopcy, wciąż pozbawieni pamięci i tkwiący w zwyczajnym, nudnym życiu. Czy Dzwoneczek jest w stanie jeszcze coś zmienić, czy tylko mimowolnie realizuje kolejne założenia Cienia?


Seria, Chłopcy” była jedną z pierw­szych z jakimi zaczy­na­łem przy­godę z czy­tel­nic­twem. Jako cie­ka­wostkę dodam, że moja przy­goda z czy­tel­nic­twem roz­po­częła się od książki, Felix Net i Nika oraz Sekretu czerwonej Hańczy. Jed­nak seria stwo­rzona przez Ćwieka, jest po pro­stu inna, mogłoby się wyda­wać, że jest to powieśc dla dzieci, jednak tak nie jest. Książka ta jest skie­ro­wana to doj­rza­łych mło­dych ludzi. 

Powieść jest napi­sana pro­stym języ­kiem - dzięki czemu czyta się ją bar­dzo szybko. Barwny świat i dobre opisy - spra­wiają, że wszystko jeste­śmy sobie w sta­nie wyobra­zić. Fabuła jest spójna i logiczna, dia­logi dobrze skon­sk­tru­owane i prze­my­śla­ne. Kiedy trzeba dosta­jemy humor, radość i łzy rado­ści, by w zaska­ku­ją­cym momen­cie dostać; żal, łzy smutku i ból.

Posta­cie są dobrze wykre­owane, a ich cha­ry­zma i barwa nie zmie­niły się w ostat­niej książce. Powieść trzyma w napię­ciu od pierw­szej strony a pusz­cza czy­tel­nika dopiero cztery godziny po skoń­cze­niu powie­ści. Sam pod­ty­tuł - "Naj­więk­sza z przy­gód” dużo suge­ruje i zapo­wiada, i tak wła­śnie się sta­nie, ale co się wyda­rzy tego już Wam nie zdra­dzę.

Część czwarta na tle pozo­sta­łych ksią­żek wypada bar­dzo dobrze, jest dużo lep­sza od czę­ści pierw­szej i dru­giej. Warsz­tat Autora roz­wi­jał się przez te wszyst­kie lata, by w tej książce poka­zać swój kunszt pisar­ski.

Tu prze­pra­szam wszyst­kich fanów serii, ale recen­zja została spły­cona by unik­nąć spo­ile­rów, wiele osób zoba­czy tę recen­zje nie zna­jąc poprzed­nich czę­ści.

W woli pod­su­mo­wa­nia;
Chlopcy to światna powieśc oby­cza­jowo - SF, dobrze napi­sana z świet­nym świa­tem oraz jesz­cze lep­szymi boha­te­rami.

Moja ocena to 9/10

You Might Also Like

0 komentarze

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/Książki-na-Wieczór-409462195925797/

Flickr Images

Subscribe