[Recenzja] Patryk Vega - Służby specjalne - Podwójna przykrywka

22:04

Film Słu­zby spe­cjalne wywo­łał masę kon­tro­wer­sji, kry­tycy szy­dzili, fani kla­skali i chwa­lili. Vega to czło­wiek, który łatwo nie odpusz­cza i idzie w zaparte, tym razem ser­wuje nam książkę, o Służ­bach spe­cjal­nych, zapra­szam do prze­czy­ta­nia krót­kiej, ale moc­nej recen­zji.

Były funk­cjo­na­riusz kontr­wy­wiadu woj­sko­wego, odpo­wie­dzialny za osłonę kontr­wy­wia­dow­czą naj­bo­gat­szych ludzi w Pol­sce.
Brał udział w inwi­gi­la­cji świata szpie­gow­skiego i gang­ster­skiego na Wybrzeżu. W Pol­sce wypo­wie­dział wojnę sze­fom CBŚ, CBA oraz ABW i dopro­wa­dził do roz­pra­co­wa­nia służb spe­cjal­nych ściany pół­noc­nej. Kra­jowi biz­nes­meni, cele­bryci, poli­tycy, a nawet mafijni bos­so­wie obda­rzyli go zaufa­niem i przy­jaź­nią. Za gra­nicą, jako najem­nik, razem z byłymi koman­do­sami SAS i Royal Mari­nes ochra­niał statki przed soma­lij­skimi pira­tami. Jeden czło­wiek. Wiele tajem­nic służb. Patryk Vega ujaw­nia je jako pierw­szy.

Powieść ta to istny rol­ler­co­aster, wszystko roz­po­czyna się nie­win­nie - Pie­czonka opo­wiada o marze­niu chłopca, który chciał być w służ­bach spe­cjal­nych. Gdy przy­cho­dzi czas doro­sło­ści, roz­po­czyna sie walka o marze­nia oraz godne sta­no­wi­sko w służ­bach.

Książka ma formę wywiadu, jest napi­sana pro­stym języ­kiem dzięki czemu czyta się ją bar­dzo bar­dzo szybko. Vega czę­sto pro­wo­kuję Pie­czonkę, dzięki czemu wywiad jest dużo moc­niej­szy i pochła­nia­jący czy­tel­nika do reszty. Jaro­sław po pro­stu mówi jak było, bez ogró­dek oraz bez dba­nia o zbędne szcze­góły, o który nie zapo­mnieli by histo­rycy bądź dzien­ni­ka­rze śled­czy.

Histo­ria Pie­czonki to piękna opo­wieść o walce z losem i marze­niami - pro­sty chło­pak, mecha­nik był stać się jed­nym z asów wywiadu. Książkę tę warto prze­czy­tać z tego względu, uczy ona bowiem, by robić swoje wal­czyć z losem i dążyć do marzeń a one wkrótce się speł­nią.

Z książki co prawda możemy dowie­dzieć się bar­dzo dużo o funk­cjo­no­wa­niu Poli­cji oraz dzia­ła­niu służb, jed­nak jak to w tego typu książ­kach bywa - trzeba umieć oddzie­lić ziarno od plew i tro­chę prze­my­śleć by dowie­dzieć się prawdy. Książka na pewno skła­nia do moc­nej reflek­sji nad ota­cza­ją­cym nas świa­tem, a inte­li­gentny czy­tel­nik wycią­gnie z niej bar­dzo bar­dzo dużo.

Jeśli miał­bym pod­su­mo­wać tę ksiązkę, to jest to nie­wąt­pli­wie jedna z lep­szych pozy­cji swo­jego gatunku, bowiem rzadko kiedy uka­zują się książki pisane bez ogró­dek i pro­stym języ­kiem.

Ogólna ocena to 7/10

You Might Also Like

1 komentarze

  1. Czytałem! Polecam! pełen sztos!
    http://niezwyklydzejkob.blogspot.com/2016/05/byc-soba-i-tylko-soba.html

    OdpowiedzUsuń

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/Książki-na-Wieczór-409462195925797/

Flickr Images

Subscribe