[Recenzja] Jimmy Burns - Barca. Życie, pasja, ludzie

17:01

FCB Bar­ce­lona to obec­nie jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­lep­szych klubu pił­kar­skich na świe­cie. Do tej pory sam zespół docze­kał się masy publi­ka­cji i wielu bio­gra­fii pił­ka­rzy, ale nie­wiele bio­gra­fii o samym klu­bie, zapra­szam do prze­czy­ta­nia recen­zji

Nie­omal roz­szar­pana siatka w bramce Samp­do­rii Genua. Pił­karz, który miał stać się legendą, pod­pi­su­jący po pija­nemu kon­trakt, w swoim mnie­ma­niu – z Realem Madryt. Bram­karz ucie­ka­jący z Hisz­pa­nii w prze­bra­niu i pre­zy­dent klubu roz­strze­lany przez fran­ki­stów. Zmiaż­dżone i sto­pione tro­fea po ude­rze­niu bomby w klu­bowy budy­nek. Wicepre­zy­dent klubu ska­czący do Tamizy i kibice wygwiz­du­jący swoją dru­żynę mimo pro­wa­dze­nia w Gran Der­bi…

Tęt­niąca emo­cjami histo­ria Barcy. Histo­ria klubu, pił­ka­rzy, kibi­ców i Kata­lo­nii. Histo­ria naj­pięk­niej­szej pił­kar­skiej wspól­noty na świe­cie!

Prze­czy­ta­łem w swoim życiu dzie­siątki bio­gra­fii muzy­ków, zespo­łów czy cele­bry­tów., jed­nak dawno nie czy­ta­łem tak krótko i zwięźle napi­sa­nej bio­gra­fii. Autor opi­suje naj­waż­niej­sze fakty, ale nie zapo­mina też o cie­ka­wych aneg­do­tach doty­czą­cych zespołu. Barca, pasja, ludzie to nie­co­dzienna opo­wieść o zespole, który powstał z gru­zów i dzięki solid­nej pracy tre­ne­rów i pił­ka­rzy doszedł na szczyt, gdzie stał się jed­nym z naj­lep­szych zespo­łów świata.

W przy­padku bio­gra­fii, a zwłasz­cza bio­gra­fii klu­bów pił­kar­skich, zdję­cia powinny odgry­wać klu­czową rolę, tu ich zabra­kło - nie­stety. Trzy wstawki ze zdję­ciami to zbyt mało.


Mimo tego, gorąco pole­cam tę bio­gra­fię nie tylko fanom zespołu, ale wszyst­kim fanom piłki noż­nej.
Moja ocena to 7/10

You Might Also Like

1 komentarze

  1. Nie jest to mój ulubiony klub i w sumie nieszczególnie interesuję się piłką, więc raczej na pewno nie przeczytam :)
    LeonZabookowiec.blogspot.com

    OdpowiedzUsuń

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/Książki-na-Wieczór-409462195925797/

Flickr Images

Subscribe