[Recenzja] Jacek Komuda - Hubal

18:47

Druga wojna świa­towa to temat rzeka, jed­nak mówiąc o tym kon­flik­cie zapo­mi­namy o Pola­kach, któ­rzy doko­ny­wali rze­czy nie­moż­li­wych. Grupy Patrio­tyczne co rusz mówią o Pilec­kim czy Gene­rale Nilu, jed­nak mało się mówi o boha­terach kam­pa­nii Wrze­śnio­wej, a takim boha­te­rem był wła­śnie Major Hen­ryk Dobrzań­ski "Hubal” - który docze­kał się fabu­la­ry­zo­wa­nej książki, napi­sa­nej przez jed­nego z naj­wy­bit­niej­szych Pol­skich pisa­rzy tego gatunku - Jacka Komudę, zapra­szam do prze­czytania recen­zji.

Major Hubal to żoł­nierz legenda, osoba, która podob­nie jak wielu innych Pola­ków doko­ny­wała rze­czy nie­moż­li­wych. Książka ta oddaje hołd boha­terowi i słusz­nie. Autor pod­szedł do nieg bar­dzo pro­fe­sjo­nal­nie i w książce nie ma błę­dów histo­rycz­nych, co w tego typu powie­ściach zda­rza się bar­dzo bar­dzo rzadko. Odw­zo­ro­wa­nie i odda­nie realiów panu­ją­cych w tam­tych cza­sów to nie­wąt­pli­wie atut tej książki. Zarówno zacho­wa­nia ludzi, broń, men­tal­ność tych osób zostało oddane w spo­sób wręcz ide­alny.

Komuda w oddany spo­sób oddaje nasta­wie­nie głów­nego boha­tera oraz to o czym coraz wię­cej osób zapo­mina czyli przy­sięga.

,,Nie było roz­kazu kapi­tu­la­cji… prze­szli­ście przez pie­kło…
za nami groby kole­gów… czy po to ginęli, aby­śmy teraz mieli zło­żyć broń?
Ja w żad­nym razie broni nie złożę, mun­duru nie zdej­mę… tak mi dopo­móż Bóg![..]”

Kam­pa­nię wrze­śniową pozna­jemy wraz z Majo­rem Dobrzań­skim, boha­ter nie wie wszyst­kiego i nie jest swo­jego rodzaju super­me­nem, który w innych książ­kach sam obro­niłby Pol­skę. Jest zwy­kłym czło­wie­kiem, popeł­nia błędy odnosi rany - tutaj dla pana Jacka należą się grom­kie brawa, za nie glo­ry­fi­ko­wa­nie i ide­ali­zo­wa­nie Pol­skiej histo­rii. Prze­czytamy o dezer­cjach, pew­no­ści sie­bie oraz typo­wej pol­skiej men­tal­no­ści.

Powieści słu­cha się nie­zwy­kle dobrze, lek­tor czyta wyraź­nie oraz z akcen­tami. Nie mamy tutaj wra­że­nia, że od słuchowiska zaraz zaśniemy, ponie­waż: po pierw­sze treść nam na to nie pozwoli, a po dru­gie lek­tor bar­dzo dobrze przy­go­to­wał się do prze­czytania tej książki.

Pisarz ma bar­dzo lek­kie pióro oraz umie­jęt­ność barw­nych opi­sów. Czy­ta­jąc o losach Majora, wszystko zoba­czymy wła­snymi oczami, bowiem opisy ser­wo­wane przez pisa­rza są bar­dzo pla­styczne oraz tra­fia­jące w sedno. Akcja powie­ści jest bar­dzo szybka, spraw­nie prze­cho­dzimy ze smut­nej wojny obron­nej do tra­gicz­nej hitle­row­skiej oku­pa­cji.

Książka ta może wiele nauczyć mło­dych ludzi, została bowiem napisana w duchu patriotyzmu i hono­ru, który w tak piękny spo­sób jest uka­zany w powie­ści.

Wier­sze ser­wo­wane w książce, które tylko dodają uroku i dra­ma­ty­zmu książce.
Za przekazanie audiobooka do recenzji dziękujemy audiotece
Jeśli miał­bym pod­su­mo­wać Hubala, to jest to piękna opo­wieść o walce z wro­giem, którą każdy powi­nien prze­czytać. 10/10

Hubal nie zło­żył broni, nie pod­dał się poszedł do lasu i dalej sta­wiał opór Nie­miec­kiemu naje­źdźcy, ale co było dalej? O tym prze­czytasz w tej powie­ści.

You Might Also Like

1 komentarze

  1. Książka nie w moim stylu i myślę, że nie przebrnęłabym przez taką nawet gdybym chciała, ale naprawdę świetnie napisana recenzja!
    Pozdrawiam,
    littlefarner.blogspot.com

    OdpowiedzUsuń

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/Książki-na-Wieczór-409462195925797/

Flickr Images

Subscribe