[Recenzja] Michał Gołkowski - Moskal

21:53

Świat S T. A. L. K. E. R-a - lepiące się błoto, wszę­dzie panujący chaos i uno­szący się zapach zwy­cię­stwa - do takiej lite­ra­tury przy­zwy­czaił nas Michał Gol­kow­ski. Dla­tego też ogromne zdzi­wie­nie wywarła na mnie zapo­wiedź Moskala, który opo­wiada de facto losy gang­stera. Jak pisarz pora­dził sobie w tym świe­cie? Zapra­szam do prze­czy­ta­nia recen­zji

Poznaj histo­rię wzlotu i upadku jed­nego czło­wieka, wzno­szą­cego się ku czar­nemu słońcu na pło­ną­cych skrzy­dłach ambi­cji. Wyrusz w podróż, która zabie­rze Cię w naj­mrocz­niej­sze zaka­marki duszy czło­wieka, goto­wego poświę­cić dla osią­gnię­cia swo­jego celu wszystko i wszyst­kich. Zobacz, jak na ruinach komu­ni­zmu, pośród w
ie­lo­na­ro­do­wo­ścio­wego gwaru sta­dio­no­wych baza­rów i w zaci­szu vipro­omów pierw­szych klu­bów noc­nych wyra­sta for­tuna, zdolna zła­mać duszę.

Michał Goł­kow­ski jest to ten typ pisa­rza, który czę­sto wydaje książki i kolejna jest lep­sza od poprzed­nich. Nar­ra­cja ksiązki jest popro­wa­dzona z pierw­szej osoby, co tylko dodaje jej uroku. Pozna­jemy dokładne myśli boha­tera, widzimy wszystko jego oczami i możemy zaj­rzeć głę­boko w jego duszę, która uka­zuje naturę wła­dzy.

Nie wiem czy mam jakąś obse­sję, ale koń­cząc tę książkę, mia­łem wra­że­nie, że to ja jestem Artu­rem Wik­to­ro­wi­czem i kupi­łem pióro, które przy­nio­sło mi… To, co przy­nio­sło dowie­cie się pod­czas lek­tury książki.

Książka wiele tłu­ma­czy o świe­cie a w zasa­dzie o natu­rze ludz­kiej. Gdzie nie spoj­rzymy, czy to do inter­netu czy do mediów widzimy tam poli­ty­ków, któ­rzy straj­kują bądź ina­czej kom­bi­nują gdyż odsu­nięto ich od wła­dzy. Gol­kow­ski w umie­jętny spo­sób poka­zuje, mecha­nizm dzia­ła­nia wła­dzy, a także jak czło­wiek zmie­nia się pod jej wpły­wem.

Akcja książki wygląda jak stary dobry pol­ski film. Dosta­jemy świet­nych akto­rów, genialne uję­cia, prze­piękne sce­no­gra­fię i masę emo­cji. Tak też jest tu. Brudny gang­ster­ski świat mie­sza się ze sce­no­gra­fią klu­bów noc­nych, szem­ra­nych inte­re­sów a także miło­ścią do żony i córki. Uczu­cia prze­stają mieć znacz­nie, liczy się jedno… powięk­sze­nie wpły­wów.

Coś co jesz­cze dodaje uroku powie­ści i jest deta­lem, który decy­duje o książkę - jest to dba­łość o szcze­góły, zaczy­na­jąc od modeli samo­cho­dów koń­cząc na cenach pro­duk­tów w Moskwie. Pisa­rzu nie wiem jak to robisz, ale my jako czy­tel­nicy nie­zwy­kle dzię­ku­jemy.

W samej książce, rpze­czy­tamy o tym, co męż­czyźni lubią naj­bar­dziej. Pościgi, walki, kobiety i seks… któ­rego jest za dużo, ale w tym przy­padku możemy przy­mknąć oko.

Michał doj­rzał i tutaj mamy ogromną prze­paść pomię­dzy pierw­szą jego książką - Oło­wia­nym Świ­tem - w któ­rym pisarz dopiero roz­wi­jał swoje skrzy­dła a Moska­lem, który jest wyra­że­niem czymś wię­cej niż tylko książką. Autor w moim odczu­ciu zyskał więk­szą pew­ność sie­bie i nie boi się napi­sać o nie­któ­rych rze­czach.

Komu mogę pole­cić tę książkę?
Absu­lut­nie wszyst­kim, zarówno Panom jak i Paniom, każ­demu kto kocha dobre książki, piękne kobiety i dyna­miczną akcję oraz sporą dawkę wie­dzy i nutę reflek­sji 8,5/10

You Might Also Like

2 komentarze

  1. Poluję na tę książkę od dłuższego czasu. Miszka się postarał. Już nie mogę się doczekać kiedy ją przeczytam. No i ta piękna, ujmująca okładka :')
    Pozdrawiam / ksiazkiwpiekle.blogspot.com

    OdpowiedzUsuń

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/Książki-na-Wieczór-409462195925797/

Flickr Images

Subscribe